برچسب:کارگردان

رهبر قنبری (عضو هیأت‌مدیره و مؤسسین)
محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)