World-Book-Day-Backgrounds-1

شرکت در بخش کتاب

توضیح: تا مادامی که کلیه فیلدهای فرم تکمیل نگردد، ثبت‌نام صورت نخواهد پذیرفت.

تکمیل یکی از فیلدهای کدملی یا پاسپورت کفایت می‌کند
تکمیل یکی از فیلدهای کدملی یا پاسپورت کفایت می‌کند
متقاصی شرکت در حوزه:
رویکرد اثر:
اذعان می‌دارم که شروط و قوانین شرکت در جایزه ادبی را مطالعه و با آن موافقم