خانواده ما مجموعه‌ای از بهترین‌های عرصه‌ی هنر و فرهنگ
aboutlog

دربــاره مــا

مـا بـه فـکـر بـردن شـمـا بـه بـالـاتـریـن نـقـطـه هستیم.

برگزاری دورههای جامع و کارگاههای آموزشی در حوزههای سینما، تیٔاتر، ادبیات و موسیقی، سرمایهگذاری، تولید و پخش فیلم و سریال، فیلم کوتاه، مستند، تیٔاتر، تلهتیٔاتر و آثار مرتبط با حوزهی موسیقی و فعالیت در جایگاه یک ناشر
مستقل و حرفهای در زمینهی ادبیات، هنر و علوم انسانی

می‌خواهید به ما بپیوندید؟