دسته:خانواده ما

بابک زرین (عضو هیئت‌مدیره)
ناصر شیردل (عضو هیئت‌مدیره)
نسرین مقانلو (عضو هیئت‌مدیره)
محسن زارع اشکذری (عضو هیئت‌مدیره)
حسین مسافر‌آستانه (عضو هیئت‌مدیره)
فرهاد قائمیان (نائب رئیس هیئت‌مدیره)
محمدحسین لطیفی (رئیس هیئت‌مدیره)
محمدعلی خبیر (مدیرعامل)