برچسب:علی خبیری

نمایشگاه «رصتا» باید باعث رشد تولیدات فرهنگی و هنری ایرانی شود.
محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)