برچسب:پل شریدر

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)