برچسب:مرده کشی

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)