برچسب:جهاد دانشگاهی

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)
موسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین، عضو پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی شد