برچسب:زبان اشاره

در صورت استقبال ناشنوایان، تولید برنامه «ستاره مشرقی» ادامه می یابد