برچسب:یداله کابلی

اثر «تکنولوژی ویرانگر» روی دیوار مترو نقش بست