برچسب:وسی بیدج، محمود معتقدی، علیرضا طبایی

با مشارکت مؤسسه هنرمندان مشرق زمین، آیین پایانی شانزدهمین جشنواره شعر خبرنگاران برگزار شد