برچسب:هنرمندان مشرق زمین، موسسه فرهنگی هنری

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.