برچسب:عدالت فرهنگی

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.