برچسب:دکتر کامران عاروان

نقد و بررسی روند تاریخی ارتباط هنر، سینما و معلولیت در دوران معاصر در کارگاه جشنواره فیلم پرواز