برچسب:دبیر ستاد خبری نمایشگاه رصتا

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.