برچسب:تمرکز زدایی

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.