فراخوان جشنواره

به نام خدا
فراخوان اولین دورهی جایزهی بینالمللی ادبی مشرقزمین
مؤسسهی فرهنگی هنری هنرمندان مشرقزمین، اولین دورهی جایزهی بینالمللی ادبی مشرقزمین را در دو حوزهی تألیف و ترجمه

با موضوع سفرنامهنویسی برگزار میکند. هدف از برگزاری این جایزهی ادبی معرفی ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگ ایرانی ــ اسلامی و توجه به مؤلفههای فرهنگ، ادب و تاریخ ایران و مشرقزمین، در جایگاه تمدنی کهن و دارای ریشههای مستحکم فرهنگی و نیز تشویق نویسندگان، محققان و گردشگران شاخص ملی و بینالمللی و بزرگداشت پدیدآورندگان آثار ادبی است. بر این اساس از مؤلفان، مترجمان و ناشران فارسیزبان سراسر جهان دعوت میشود با ثبتنام در تارنمای www.mashreghartists.ir آثار منتشرشده و منتشرنشدهی خود را با موضوعات سفر، مهاجرت و زیارت به این دبیرخانه ارسال کنند.

بخشهای جایزه

برگزیدگان بخش کتاب

1) بهترین سفرنامهی تألیفی 2) بهترین سفرنامهی ترجمهشده

برگزیدگان بخش آثار منتشرنشده

1) بهترین سفرنامهی تألیفی منتشرنشده 2) جایزهی ویژهی سفرنامهی تألیفی منتشرنشده با موضوع زیارت 3) جایزهی ویژهی سفرنامهی تألیفی منتشرنشده با موضوع مهاجرت

شرایط ارسال آثار

• ثبتنام فقط در سایت www.mashreghartists.ir امکانپذیر است. • در بخش کتاب، تنها آثاری ارزیابی میشوند که پدیدآورنده (مؤلف یا مترجم) یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبتنام را در تارنمای

جایزهی ادبی تکمیل و همراه دو نسخه از کتاب به نشانی دبیرخانه ارسال کند. آثار ارسالی به شرکتکنندگان برگردانده نخواهد شد.

• بخش کتاب

در این بخش، آثاری که در یک دههی گذشته (از سال 1391 تا 1400 خورشیدی) در قالب سفرنامه (تالیف یا ترجمه) به زبان فارسی منتشر شدهاند، ارزیابی میشوند.

• بخش آثار منتشرنشده

در این بخش، آثار منتشرنشدهای که در قالب سفرنامه به زبان فارسی و حداقل در 20 هزار کلمه نوشته شده باشند، ارزیابی میشوند. در این بخش دو جایزهی ویژه به آثاری که موضوع آن به زیارت و مهاجرت معطوف باشد اهدا خواهد شد. در صورت تمایل پدیدآور، از آثار برگزیدهی این بخش برای انتشار حمایت خواهد شد.

• در بخش آثار منتشرنشده، آثار باید در قالب فایل Word بر روی تارنمای رسمی جایزه بارگذاری شوند. مشخصات فردی و اطلاعات تماس شرکتکنندگان در صفحهی پایانی آثار باید نوشته شود.

• هر فرد میتواند همزمان در تمام بخشهای جایزه شرکت کند. • دبیرخانهی جایزه از دریافت آثار ارسالشده پس از موعد مقرر معذور است.

گاهشمار جایزه

شروع ثبتنام: 12 شهریور 1401 (همزمان با روز بزرگداشت ناصرخسرو) مهلت ارسال آثار: 17 دی 1401 اختتامیه: 8 اردیبهشت 1402

نشانی دبیرخانه

تهران، ونک، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، قبل از کوچهی کارخانه، پلاک 2، برج صدف، طبقهی 12، واحد 118 جدید، مؤسسهی فرهنگی هنری هنرمندان مشرقزمین کدپستی: 1993883783 تلفن: 88066727-021 و 09940392172 پایگاه اطلاعرسانی و ارسال آثار: www.mashreghartists.ir اینستاگرام: mashreghartists@