برچسب:مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق زمین

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.
محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)