برچسب:کریمی عباسی

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.