برچسب:وژان رحیمی، امیر سماوات، ساجد بابایی

اثر «تکنولوژی ویرانگر» روی دیوار مترو نقش بست