برچسب:هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.