برچسب:مسعود کیمیایی، پرویز شهبازی، محمد شیروانی، مهرداد اسکویی، مسعود فراستی

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)