برچسب:سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌کوتاه بخش جلوه‌گاه شرق

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)