برچسب:دکتر محمد کمالی

دکتر محمد کمالی و برگزاری کارگاه رسانه و تغییر نگرش به معلولیت در پنجمین دوره جشنواره فیلم پرواز