برچسب:دبیر ستاد خبری

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.