برچسب:اولین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران

نمایشگاه «رصتا» باید باعث رشد تولیدات فرهنگی و هنری ایرانی شود.
هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.