برچسب:انتشارات مشرق زمین

خسرو عباسی خودلان (عضو هیأت مدیره)
محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)