برچسب:آموزشگاه آزاد سینمایی هنرمندان مشرق زمین

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)